Arpaeminizade Sami Şiirleri - Şair Arpae ...

On sekizinci asır Osmanlı şair ve hattatı. Asıl adı, Mustafa’dır. Arpaemini (Ticaret Bakanı) Osman Efendinin oğlu olduğundan Arpaeminizade diye şöhret buldu. İstanbul’da doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir. Tahsil hayatından sonra haceganlık mesleğine girdi. Sıra ile Arpaeminliği katipliği, evkaf muhasebeciliği ve şehreminliği vazifelerinde bulundu. 1725’de piyade mükabelecisi, 1730’da ise İsmail Asım Efendinin halefi olarak Sultan Birinci Mahmud zamanında vak’anüvis tayin edildi ve bu vazifedeyken 1733 senesinde İstanbul’da öldü. Yeni Al ...

Arpaeminizade Sami

‘Amûd-i subh gibi nûr-i ‘adl olup rûşen
Sevâd-i zulmet-i gam oldı mahv ‘âlemden
Kulûba virdi ziyâ âftâb-i re’y-i hasen
Gelince vakt-i perîşânî-i nücûm-i fiten
Sipihr tâkına târîh-i sâl-i yümn-âsâr

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

‘Aceb kimdür ki bir hâl üzre dâ’im
Sanur bâkî kalur dâr-i fenâyı

Gerek bay ü gedâ ger merd ü zendür
Koyup gitdi cihân-i bî-vefâyı

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

‘Aceb mi olsa rûyun nûr-bahş-i sîne-i meh-tâb
Olur hurşîdden pertev-gedâ âyîne-i meh-tâb

Çözince tügme-i sîmînini ol pençe-i hurşîd
Açıldı kufl-i elmâs-i der-i gencîne-i meh-tâb

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Âferîn sad âferîn ey Kahramân-i rûzgâr
Bâreka'llâh bâreka'llâh ey vezîr-i kâm-kâr

Hayr-makdem ey yegâne-saf-der-i kişver-güşâ
Sâneka'llâh ey hudâvend-i Aristo-iştihâr

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Âgûş-i dest-i nâtıkada tîşedür zebân
Kâvişger-i defîne-i endîşedür zebân

Vasf-i lebünde neş’e virür bâde-i suhan
Sâkî kalem piyâle dehen şîşedür zebân

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Âh-i dil izhâr-i dâg ü çeşm-i pür-hûn istemez
‘Aşkı ol nahvet-perestüm perde-bîrûn istemez

Türş-rû gösterme cânâ zerdî-i rûyum görüp
‘İllet-i sevdâ-yi ‘âşık âb-i lîmûn istemez

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Âh-i şerer-feşân ki dil ü sîneden çıkar
Pîçîde ejdehâ gibi gencîneden çıkar

İtsen nigeh bu câzibe-i hüsn ü ân ile
‘Aksün derûn-i hâne-i âyîneden çıkar

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Aks-i ruhsârumla rûy-i yâri pür-zîb eyledüm
Ol hatâyî-kâgıd-i rengîni tezhîb eyledüm

Merdüm-i çeşmüm ruhun âzürde itmez ba’d ez-în
Darbet-i çûb-i müjeyle anı te’dîb eyledüm

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

‘Aksümle zâhir eyler o âyîne berbere
Olsam o ser-terâş ile bir kerre ber bere

Âhum tamâm o seng-dile eyledi eser
Sad âferîn ki sikkesini kazdı mermere

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

‘Âlemde yok hulûs ü mahabbet didükleri
Ser-mâye-i nifâkdur ülfet didükleri

Bîrûna sâz-kârî-i mihr der-i dünyedür (?)
Subha cebîn-güşâ-yi tarâvet didükleri

Devamını Oku