SİVAS ŞİİRLERİ

SİVAS ŞİİRLERİ

Nazım Hikmet Ran

Biz ki İstanbul şehriyiz,
iste, arz ederiz halimizi
Türk halkının yüce katına.
Mevsim yazdır,
919'dur.
Ve teşrinlerinde gecen yılın
dört düvele teslim ettiler bizi,
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Sürüp yüz bâb-ı Hakk'a ilticâ et
Cenâb-ı pâkîne vuslat recâ et
Sivâ levsinden el yuyup dem-â-dem
Erip matlûba hoş zevk ü safâ et
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Hubb-ı Hak ve Hubb-ı dehr-i dûn
Cem' beyne't-tıb ve'n-nûn
Aklını başına devşir
Ko sivâ hubbunu hey mecnûn
..

Devamını Oku
Agah

Mâdâm ki ‘ârif itmeye terk-i sivâ
Olmaz mütecelli anda envâr-ı Hudâ
Bir dilde iki sûz-ı mahabbet olmaz
Bir fânûs içre iki şem‘ itmez câ
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Za’îfim sabra yokdur iktidârım
Garîbim yerde gökde yok karârım

Buyurmuşdur Nebî El-fakru fahrî
N'ola fakr ile olsa iftihârım

Fenâ buldu sivâ-yı Hak
..

Devamını Oku
Pir Sultan Abdal

Kul olayım kalem tutan eline
Kâtip ahvalimi şah'a böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin diline
Kâtip ahvalimi şah'a böyle yaz

Allahı seversen kâtip böyle yaz
Dün ü gün ol şah'a eylerim niyaz
..

Devamını Oku
Ignac Kunos

Yeşil giymiş bütün da(ğ) lar
Acep niçün bülbül a(ğ) lar
Bahar gelmiş sular ça(ğ) lar

Gel gidelim yauru kuzu
Yok bu dağın hiç bir düzü
Kes burada do(ğ) ru sözü
..

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Niçe demdür ölümlük dirilür bir derd-nâkem ben
Beni kor öldürürsin gayriyi ana helâkem ben

Gubârum irgüren dâmânuna ‘ışkun hevâsıdur
Benüm yolında toprak oldıgum yoksa ne hâkem ben

Fetîlüm penbe-i hûnîn-i dâgumdur şafak gibi
..

Devamını Oku
Yılmaz Erdoğan

Büyüdükçe,
sentetik zamanlara
kangren ayaklar bastım,
izi kaldı
ömrümün...

Kara çaldılar yüzüme
..

Devamını Oku
Ümit Yaşar Oğuzcan

Seni Sivas yollarında tanıdık
Kağnılar gidiyordu katar katar
Üzerinde sersefil uzanmış
Ağız dil vermeyen hastalar

Sonra kamyonlar aldı kağnıların yerini
Kavun taşırlardı ve sen onu düşünürdün
..

Devamını Oku